(ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch)
Lệ phí đối với thủ tục nhận cha, mẹ, con:
+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Uỷ ban nhân dân cấp xã: Không quá 15.000 đồng.
* Cấp bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con: Không quá 3.000 đồng/1 bản sao.
* Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi cha, mẹ con theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Không quá 8.000 đồng.
+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Không quá 1.500.000 đồng.
* Cấp bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con: Không quá 8.000 đ/1 bản sao.
* Ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: Không quá 75.000 đồng.
+ Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:
Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Văn bản quy định về mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con: