Link tải
* Giới thiệu:
- File Word và file PDF ở trên là tổng hợp các bài viết bình luận Bộ Luật hình sự của nhiều tác giả từ trang uselaw.vn.
- Gồm phần bình luận 12 chương, từ chương I đến chương XII thuộc phần chung của Bộ Luật hình sự hợp nhất 2017 và hiện vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

*Tham khảo các sách bình luận Khoa học Bộ Luật hình sự khác: