* Giới thiệu:
- Sách ebook có đuôi .exe ở trên sau khi tải về máy vi tính thì bấm vào để xem luôn, không cần phải cài đặt gì thêm.
- File Word và file PDF ở trên gồm phần bình luận 12 chương, từ chương I đến chương XII thuộc phần chung của Bộ Luật hình sự hợp nhất 2017 và phần tổng hợp các bài viết, bài bình luận nghiên cứu về Bộ Luật hình sự phần chung của nhiều tác giả. Hiện sách vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

*Tham khảo các sách bình luận Khoa học Bộ Luật hình sự khác: