Link tải:
Link tải các gói tiện ích kèm theo:
1. Hiển thị thơ, cách ngôn, tục ngữ…trên lịch: HTML.rar (1 MB) (giải nén vào thư mục eCalendar 7.5\txtBloc)
2. Hình nền cho lịch (cài đặt bằng cách giải nén và chép vào thư mục eCalendar 7.5\imgBloc)
3. Hình nền cho Desktop (cài đặt bằng cách giải nén và chép vào thư mục eCalendar 7.5\imgWallpaper)
Chức năng chính của E*Calendar:

- Tra cứu âm dương lịch, hiển thị độ tròn / khuyết của mặt trăng thực;
- Đặt lịch báo giờ, lịch hẹn nhắc nhở cho các ngày kỷ niệm, sinh nhật;
- Nhật ký điện tử;
- Có thể định nghĩa và sửa đổi các ngày đặc biệt;
- Tùy biến ảnh nền cho bloc, các câu thơ, thành ngữ, tục ngữ… theo định dạng HTML để hiển thị trên bloc;
- Đặt lịch trên màn hình nền: Người dùng tùy ý chọn đặt Bảng lịch tháng và/hoặc Tờ lịch ngày (Bloc) tại vị trí xác định trên màn hình. Ảnh lịch được cập nhật tự động mỗi khi người dùng thay đổi hình nền hoặc ngày hệ thống;
- Nhảy đến tương lai hoặc về quá khứ theo một số ngày cho trước (ví dụ: dùng để tính thất tuần, 100 ngày hoặc một số ngày bất kỳ);
- Tự động cập nhật ảnh lịch khi người dùng thay đổi hình nền hoặc ngày hệ thống.

Tham khảo các phần mềm lịch Việt trên desktop: