• Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm sở hữu: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân và các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình: LINK TẢI
  • Các tội phạm về ma tuý: LINK TẢI
  • Các tội phạm về chức vụ: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm các quy định về an toàn giao thông: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: LINK TẢI
  • Các tội phạm về môi trường: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng: LINK TẢI
  • Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp: LINK TẢI