Sau đây là link tải 2 mẫu phiếu liên quan đến khám sức khỏe tuyển NVQS
Văn bản hướng dẫn, liên quan đến thủ tục khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự