(Ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền của CAND gồm các lĩnh vực an ninh trật tự, giao thông, ma túy, kinh tế, môi trường...)

Lưu ý: File rar nói ở trên, sau khi tải về sử dụng chương trình giải nén (Ví dụ: WinRar...) để giải nén ra thư mục, trong thư mục này có chứa các loại mẫu nói ở trên.
Tham khảo các văn bản quy định về mẫu xử phạt vi phạm hành chính