* Hướng dẫn sử dụng:
- Tải các file Bảng lương theo link cung cấp ở trên về máy tính, dùng phần mềm Office (Excel) để mở.