Link tải về:
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020)

Lệ phí đăng ký khai sinh:

+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp xã:
* Khai sinh: Không quá 8.000 đồng.
* Cấp bản sao giấy khai sinh: Không quá 3.000 đồng/1 bản sao.
* Thay đổi, cải chính giấy khai sinh cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung khai sinh: Không quá 15.000 đồng.
* Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi khai sinh của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Không quá 8.000 đồng.
+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
* Khai sinh: Không quá 75.000 đồng.
* Thay đổi, cải chính giấy khai sinh cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung khai sinh: Không quá 28.000 đồng.
* Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: Không quá 75.000 đồng.
+ Miễn lệ phí khai sinh trong những trường hợp sau: Đăng ký khai sinh cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật, Đăng ký khai sinh đúng hạn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
Tham khảo các thủ tục có liên quan đến mẫu tờ khai đăng ký khai sinh: